วันที่เข้าใช้งานล่าสุด - เวลา - IP ภาษา
STD_T08_01 : บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Passport ID (เฉพาะนิสิตต่างชาติ)